Κοινωνική ευθύνη & περιβάλλον

Ο Όμιλος ALCO συμμετέχοντας στην διεθνή πρακτική για την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει αποτελεσματικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που στοχεύουν:

Στην ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων (με αύξηση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού και των μέσων ως προς την κατανάλωση ενέργειας) και στον σχεδιασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μελλοντική χρήση.

Στον έλεγχο του θορύβου που παράγεται στις μονάδες παραγωγής.

Στην χρήση εξοπλισμού και μέσων τεχνολογίας, φιλικής προς το περιβάλλον.

Επιπλέον ο Όμιλος ALCO επιμορφώνει, εκπαιδεύει και παρακινεί το προσωπικό του να αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση όχι μόνο ως προς την λειτουργία του σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανόνες, αλλά και σε προσωπικό / ατομικό επίπεδο.

Επιδίωξη του Ομίλου ALCO είναι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με την εξασφάλιση σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και αφετέρου με την συνεχή επιθεώρηση των πρακτικών που ακολουθεί ο Όμιλος και που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος.