Εταιρικές Πράξεις

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (4.000.000 €), διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) άυλες ονομαστικές μετοχές, αξίας ονομαστικής σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40 €) η κάθε μία. Η διαμόρφωση του Μετοχικού Κεφαλαίου στο ποσό των 4.000.000 € έχει ως ακολούθως:

A. 280.000.000 Δρχ κατά την σύσταση της εταιρείας διαιρούμενου σε 271.312 ονομαστικές μετοχές και 8.688 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Δρχ. 1.000

B. Εγένετο αύξηση κατά 150.000.000 Δρχ με την από 12/10/93 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας δια εκδόσεως 150.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ.1000.

Γ. Εγένετο αύξηση κατά 250.000.000 Δρχ με την από 5 Οκτωβρίου 1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας δια εκδόσεως 250.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης Δρχ 1000.

Δ. Εγένετο αύξηση κατά 150.000.000 Δρχ με την από 12 Δεκεμβρίου 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας δια εκδόσεως 150.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης Δρχ 1000.

Ε. Εγένετο αύξηση κατά 131.715.200 Δρχ με την από 1 Αυγούστου 1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, η οποία επανεγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 18.12.96 διά δημοσίας εγγραφής, ποσού εκ Δρχ 125.443.200 που αναλογεί σε 392.010 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Δρχ 320 και τιμή Διάθεσης υπέρ το άρτιο Δρχ 1.250 ανά μετοχή και ιδιωτικής τοποθετήσεως ποσού εκ Δρχ 6.272.000 που αναλογεί σε 19.600 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Δρχ 320 και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο Δρχ 1.250 ανά μετοχή.

ΣΤ. Με την από 12 Ιουνίου 1997 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 192.343.040 Δρχ και διά εκδόσεως 601.072 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Δρχ 320.

Ζ. Εγένετο αύξηση κατά 192.343.040 Δρχ με την από 29 Σεπτεμβρίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας διά εκδόσεως 601.072 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 320 Δρχ εκάστη.

Η. Εγένετο αύξηση κατά 817.457.920 δρχ με την από 29η Απριλίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας δια εκδόσεως 2.554.556 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 320 δραχμών εκάστη.

Θ. Εγένετο αύξηση κατά 360.643.200 Δρχ με την από 29 Σεπτεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας διά εκδόσεως 2.254.020 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 160 Δρχ. εκάστη.και μείωση της ονομαστικής αξίας των ήδη υπαρχόντων μετοχών από 320 Δρχ σε 160 Δρχ έτσι ώστε ο νέος αριθμός μετοχών της εταιρείας να ανέρχεται σε 15.778.140 κοινές ανώνυμες μετοχές των 160 Δραχμών εκάστη.

Ι. Εγένετο αυξηση κατά 1.442.572.800 Δραχμές με την από 17 Ιουνίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για εκδόσεως α) 4.508.040 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 160 Δραχμών εκάστη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον και υπολοίπου κερδών εις νέον και β)δια εκδόσεως 4.508.040 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 160 Δραχμών με καταβολή μετρητών.

Κ. Εγένετο αυξηση κατά 1.057.886.720 Δραχμές με την από 28 Ιουνίου 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για εκδόσεως α) 2.479.422 κοινών άυλων ανωνύμων μετοχών ονομαστικης αξίας 160 Δραχμών εκάστη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον και β)δια εκδόσεως 4.132.370 άυλων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 160 Δραχμών με καταβολή μετρητών

Λ. Με την από 15 Νοεμβρίου 2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας α)ανακλήθηκε η από 28 Ιουνίου 2000 αποφασισθείσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.057.886.720 Δραχμές και β) το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.719.065.920 Δραχμές δια εκδόσεως 1) 2.479.422 κοινών αύλων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 160 Δραχμών εκάστη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον και 2)

Δια εκδόσεως 8.264.740 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 160 Δραχμών με καταβολή μετρητών.

Μ. Με την από 11 Μαρτίου 2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.082.056,39 Ευρώ με α) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον κατά 690.542,83 Ευρώ και β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων κατά 391.513,56 Ευρώ .και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,4696 Ευρώ (160 Δραχμές ) σε 0,50 Ευρώ (170,375 Δραχμές) και έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου και των μετοχών σε Ευρώ σύμφωνα με τον Ν.2842/2000.

Ν. Με την από 17 Ιουλίου 2006 απόφαση της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.776.919 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με την έκδοση και δωρεάν διάθεση προς τους Μετόχους 3.553.838 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών 0,5 € εκάστη.

Ξ. Με την από 29 Ιουνίου 2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.954.610 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με την έκδοση και δωρεάν διάθεση προς τους Μετόχους 3.909.220 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών 0,5 € εκάστη.

Ο. Με την από 21 Μαΐου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας από 0,50 € σε 1,25 € με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 43.001.440 σε 17.200.576 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή με αντικατάσταση 2,5 παλαιών μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παρέμεινε στο ύψος των 21.500.720 €, διαιρούμενο σε 17.200.576 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,25 €.

Π. Με την από 14 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε α) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από 21.500.720 € σε 10.000.000 € με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής β)Αύξηση του υφισταμένου αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 17.200.576 σε 25.000.000 μετοχές με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,40€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε
10.000.000 € και θα διαιρείται σε 25.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 € ανά μετοχή.

Ρ. Με την από 20 Ιουνίου 2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας α) Μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 25.000.000 σε 5.000.000 μετοχές με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,40 ευρώ σε 2 ευρώ. β) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από 10.000.000 ευρώ σε 2.000.000 ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2 ευρώ σε 0,40 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Σ. Με την από 20 Ιουνίου 2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 2.000.000 ευρώ με την έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.000.000 € και διαιρείται σε 10.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 € ανά μετοχή.