Αποστολή ομίλου

Αποστολή του Ομίλου ALCO είναι

η διαρκής επέκταση των δραστηριοτήτων του στην παγκόσμια αγορά διέλασης και εμπορίας προϊόντων αλουμινίου,

η συμβολή του στην ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών των χωρών στις οποίες διατηρεί μονάδες παραγωγής και

η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πραγματοποίησης των κατάλληλων επενδύσεων.